Качество

iso-certificate-efir-rvm-bg-color-2016-picДружеството има изградена Система за управление на качеството и е сертифицирано по системата за качество ISO9001: 2008 от 2012 година. Въведен е входящ контрол за резервните части и материали, а също така изходящ контрол за отремонтираните машини, агрегати и детайли.

За всеки извършен ремонт се издава и гаранционна карта, а при необходимост и инструкции за монтаж, експлоатация и обслужване.

Резервните части, които предлагаме, са от най-високо качество с пълна гаранция с различен срок в зависимост от вида на частта и производителя.


Фирма “ЕФИР – Ремонт Верижни Машини” ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура.

- СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

- ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор “Строителство” с Удостоверение камара на строителите но.5 EFIR RVMкласове 42.11, 43.12, 43.39, 43.99.